โครงการจัดประกวดวาดภาพการ์ตูน รางวัล “ประยูร จรรยาวงษ์”
ครั้งที่ ๓
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐


  ที่มาของโครงการ

เนื่องด้วยในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ เป็นวันที่ครบรอบ ๑๐๒ ปี ชาตกาลของ คุณประยูร  จรรยาวงษ์  นักเขียนการ์ตูนของไทย  มูลนิธิประยูร จรรยาวงษ์  จึงเห็นว่าเป็นวาระอันเหมาะสมที่จะจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพการ์ตูนเป็นปีที่ ๓  ต่อเนื่องจากสองปีที่ผ่านมา  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักเขียนการ์ตูนรุ่นเยาวชน ให้มีโอกาสแสดงและพัฒนาฝีมือ  และยังเป็นโอกาสนำการ์ตูน  “ นายศุขเล็ก” กลับมาให้เยาวชนในปัจจุบัน ได้รู้จักผลงาน ตลอดจนได้เข้าใจถึงแนวคิดการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่อย่างไทยๆที่สอดคล้องกับธรรมชาติ  มีความสุขแบบเรียบง่าย และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

การจัดประกวดในปีที่ ๓ นี้ มูลนิธิฯให้หัวข้อ ศิลปะการเล่าเรื่องด้วยภาพการ์ตูนช่อง อ้างอิงจากผลงานภาพการ์ตูนของ คุณประยูร จรรยาวงษ์

รายละเอียดการประกวดการ์ตูน “รางวัล ประยูร จรรยาวงษ์” ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐

          คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๒. เป็นเยาวชนไทยที่มีอายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์

รางวัลมี  ๓ รางวัล ได้แก่

๑. รางวัลชนะเลิศ  ทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท
๒.รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. รางวัลชมเชย จำนวน ๑ รางวัล ทุนการศึกษา   ๕,๐๐๐ บาท

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

๑. วาดภาพการ์ตูนลายเส้น สามารถลงสีได้แต่ต้องตัดเส้นด้วยหมึกสีดำ วาดลงในกระดาษ ขนาด A๔ (๒๑ x ๒๙.๗ เซ็นติเมตร)  แนวนอน

๒. เนื้อหา เป็นการ์ตูนช่อง (ไม่จำกัดช่อง)  ที่สามารถเล่าเรื่องราวง่ายๆ จำนวนไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔

๓. ภาพการ์ตูนที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมอินเตอร์เน็ต) และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น

๔. การส่งภาพเข้าประกวด ให้ส่งมาพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้เขียนสามารถส่งงานได้ ๒ วิธี
๔.๑  ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่ “มูลนิธิประยูร จรรยาวงษ์ เลขที่ ๑๑/๑  ซอยรามคำแหง ๑๑ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ ๑๐๒๔๐”
๔.๒  ส่งทางอีเมล์ มาที่ prayoonfoundation@gmail.com
(ชิ้นงานที่ส่งมาทางอีเมล์ ให้ใช้ไฟล์ภาพประเภท .jpeg ความละเอียดอย่างน้อย ๓๐๐ dpi หรือไฟล์ pdf)
(ผู้ส่งงานเข้าประกวดจะต้องใส่ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ผู้ส่งหรือ ผู้ปกครอง และที่อยู่สามารถติดต่อได้ชัดเจน)

๕.  เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

๖.  ผู้ส่งผลงานประกวดที่ได้รับคัดเลือกทั้ง ๔ รางวัล   จะได้รับเชิญให้มารับรางวัลที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ ในงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

๗.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด จะศึกษาหาข้อมูล เกี่ยวกับผลงานการ์ตูน “นายศุขเล็ก”
ตลอดแนวคิดและวิธีการใช้ชีวิตของเขาได้จาก www.facebook.com/SookLekCartoon  และเว็บไซด์ www.sooklek.com

img_5711

fullsizerender-1