โครงการจัดประกวดวาดภาพการ์ตูน รางวัล “ประยูร จรรยาวงษ์”
ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑


ที่มาของโครงการ

เนื่องด้วยในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นวันครบรอบ ๑๐๓ ปี ชาตกาลของ คุณประยูร  จรรยาวงษ์  นักเขียนการ์ตูนของไทย  มูลนิธิประยูร จรรยาวงษ์  จึงเห็นว่าเป็นโอกาสอันสมควร

ที่จะจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพการ์ตูนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้นับเป็นครั้งที่ ๔  เพื่อให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ในการส่งเสริม และสนับสนุนเยาวชนที่สนใจการเขียนภาพการ์ตูน  ให้มีโอกาสได้แสดงผลงานและพัฒนาฝีมือเพื่อเป็นนักเขียนการ์ตูนไทยต่อไปในอนาคต  นอกจากนั้นแล้วยังเป็นโอกาสที่จะแนะนำการ์ตูน  “ นายศุขเล็ก” ซึงเป็นฝีมือการสร้างสรรค์ของคุณประยูร จรรยาวงษ์ มาให้เยาวชนยุคปัจจุบันได้รู้จัก  และได้เข้าใจถึงแนวคิดการใช้ชีวิต และความเป็นอยู่อย่างไทยๆที่สอดคล้องกับธรรมชาติ  มีความสุขแบบเรียบง่าย พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนที่คุณประยูร จรรยาวงษ์ ถ่ายทอดออกมาทางการ์ตูน “นายศุขเล็ก”

มูลนิธิฯได้ตั้งหัวข้อการจัดประกวดในปี ๒๕๖๑ นี้  ว่า  “มาลดขยะพลาสติกกันเถอะ” เพื่อสนับสนุนการใช้วัสดุธรรมชาติแทนพลาสติกในชีวิตประจำวัน โดยเยาวชนที่สนใจสามารถคิดเรื่องราว และตัวการ์ตูนของตนเอง เพื่อแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการลดขยะพลาสติก โดยเล่าเรื่องราวเป็นการ์ตูนช่อง จบใน ๑-๒ หน้ากระดาษ A4

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน

๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๒. เป็นเยาวชนไทยที่มีอายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์  ในวันที่ ๙  มกราคม ๒๕๖๒

รางวัลมี  ๓ รางวัล

๑. รางวัลชนะเลิศ  ทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท
๒.รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษา  ๕,๐๐๐ บาท

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

๑. วาดภาพการ์ตูนลายเส้น สามารถลงสีได้แต่ต้องตัดเส้นด้วยปากกาสีดำ วาดลงในกระดาษ วาดเขียนขนาด A๔ (๒๑ x ๒๙.๗ เซ็นติเมตร) แนวนอน หรือแนวตั้งก็ได้
๒. เนื้อหา เป็นการ์ตูนช่อง (ไม่จำกัดช่อง)  ที่สามารถเล่าเรื่องราวง่ายๆ จำนวนไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔
๓. ภาพการ์ตูนที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมอินเตอร์เน็ต) และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
๔. การส่งภาพเข้าประกวด ให้ส่งมาพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้เขียน

สามารถส่งงานได้ ๒ วิธี
          ๔.๑  ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่ “มูลนิธิประยูร จรรยาวงษ์ เลขที่ ๑๑  ซอยรามคำแหง ๑๑ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ ๑๐๒๔๐
๔.๒  ส่งทางอีเมล์ มาที่ prayoonfoundation@gmail.com

ชิ้นงานที่ส่งมาทางอีเมล์ ให้ใช้ไฟล์ภาพประเภท .jpeg ความละเอียดอย่างน้อย ๓๐๐ dpi หรือไฟล์ pdf

ผู้ส่งงานเข้าประกวดจะต้องเขียน  ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ผู้ส่งหรือ ผู้ปกครองและที่อยู่สามารถติดต่อได้ชัดเจน ที่ด้านหลังภาพ

๕.  เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  – ๙ มกราคม ๒๕๖๒
๖.  ผู้ส่งผลงานประกวดที่ได้รับคัดเลือกทั้ง ๓ รางวัล   จะได้รับเชิญให้มารับรางวัลที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ (BACC) สี่แยกปทุมวัน กรุงเทพมหานคร*  ในงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

*หากสถานที่รับรางวัลเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
**การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


ติดต่อมูลนิธิฯ ได้ที่โทรศัพท์ ๐๘๑ ๖๑๕ ๗๘๘๒

อีเมล์ prayoonfoundation@gmail.com