โครงการจัดประกวดวาดภาพการ์ตูน รางวัล “ประยูร จรรยาวงษ์”

ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒


ที่มาของโครงการ

     เนื่องด้วยในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จะเป็นวันครบรอบ ๑๐๔ ปี ชาตกาลของคุณประยูร  จรรยาวงษ์  นักเขียนการ์ตูนของไทย  มูลนิธิประยูร จรรยาวงษ์  จึงเห็นว่าเป็นโอกาสอันสมควรที่จะจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพการ์ตูนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้นับเป็นครั้งที่ ๕  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ในการส่งเสริม และสนับสนุนเยาวชนไทยที่สนใจการเขียนภาพการ์ตูน  ให้มีโอกาสได้แสดงผลงานและพัฒนาฝีมือเพื่อเป็นนักเขียนการ์ตูนไทยต่อไปในอนาคต

     นอกจากนั้นมูลนิธิฯยังเห็นเป็นโอกาสที่จะแนะนำการ์ตูน  “ นายศุขเล็ก” ซึงเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของคุณประยูร จรรยาวงษ์ มาให้เยาวชนยุคปัจจุบันได้รู้จัก  และได้เข้าใจถึงแนวคิดการใช้ชีวิต และความเป็นอยู่อย่างไทยๆที่สอดคล้องกับธรรมชาติ  มีความสุขแบบเรียบง่าย พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ที่คุณประยูร จรรยาวงษ์ ถ่ายทอดออกมาทางการ์ตูน “นายศุขเล็ก”ยาวนานกว่า ๕๐ ปี

         ในปี ๒๕๖๒ นี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯมีความเห็นว่า ปัญหาเรื่องโลกร้อน เป็นปัญหาร่วมกันของทุกๆประเทศ อันมีผลมาจากหลายสาเหตุ หลักๆคือการตัดไม้ทำลายป่ารวมทั้งการเผาป่า ดังนั้นหากกระตุ้นให้เยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของต้นไม้ และรณรงค์ให้เยาวชนสนใจที่จะรักษาต้นไม้รวมทั้งการปลูกเพิ่มเท่าที่ตนเองสามารถจะทำได้ตามกำลัง ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวม  ดังนั้น หัวข้อการประกวดวาดภาพการ์ตูนในปี ๒๕๖๒ คือ “ มาปลูกต้นไม้ให้บ้านเราร่มเย็นกันเถอะ”

     โดยเยาวชนที่สนใจ สามารถคิดเรื่องราว และใช้ตัวการ์ตูนของตนเองได้ เพื่อแสดงความคิดเห็นและเล่าเรื่องราวเป็น การ์ตูนช่อง (ไม่จำกัดจำนวนช่อง) แต่ขอให้เล่าเรื่องจบใน ๑-๒ หน้ากระดาษ A๔

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน

๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย๒. เป็นเยาวชนไทยที่มีอายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์  ในวันที่ ๙  มกราคม ๒๕๖๓

รางวัลมี  ๓ รางวัล

๑. รางวัลชนะเลิศ  ทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท
๒.รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษา  ๕,๐๐๐ บาท

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

๑. วาดภาพการ์ตูนลายเส้น สามารถลงสีได้แต่ต้องตัดเส้นด้วยปากกาสีดำ วาดลงในกระดาษ วาดเขียนขนาด A๔ (๒๑ x ๒๙.๗ เซ็นติเมตร) แนวนอน หรือแนวตั้งก็ได้

๒. เนื้อหา เป็นการ์ตูนช่อง (ไม่จำกัดจำนวนช่อง)  ที่สามารถเล่าเรื่องราวง่ายๆ จำนวนไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔

๓. ภาพการ์ตูนที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมอินเตอร์เน็ต) และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น

๔. การส่งภาพเข้าประกวด ให้ส่งมาพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้เขียน

สามารถส่งงานได้ ๒ วิธี

๔.๑  ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่ “มูลนิธิประยูร จรรยาวงษ์ เลขที่ ๑๑  ซอยรามคำแหง ๑๑ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ ๑๐๒๔๐

๔.๒  ส่งทางอีเมล์ มาที่ prayoonfoundation@gmail.com

ชิ้นงานที่ส่งมาทางอีเมล์ ให้ใช้ไฟล์ภาพประเภท .jpeg ความละเอียดอย่างน้อย ๓๐๐ dpi หรือไฟล์ pdf

ผู้ส่งงานเข้าประกวดจะต้องเขียน  ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ผู้ส่งหรือ ผู้ปกครองและที่อยู่สามารถติดต่อได้ชัดเจน ที่ด้านหลังภาพ

๕.  เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  – ๙ มกราคม ๒๕๖๓

๖.  ผู้ส่งผลงานประกวดที่ได้รับรางวัล   จะได้รับเชิญให้มารับรางวัลที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ (BACC) สี่แยกปทุมวัน กรุงเทพมหานคร*  ในงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ * หากสถานที่รับรางวัลเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

๗.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

             ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถหาข้อมูล เกี่ยวกับผลงานการ์ตูน “นายศุขเล็ก” ตลอดแนวคิดและวิธีการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายของเขาได้จาก www.facebook.com/SookLekCartoon  และเว็บไซด์ www.sooklek.com


ติดต่อมูลนิธิฯ ได้ที่โทรศัพท์ ๐๘๑ ๖๑๕ ๗๘๘๒

อีเมล์ prayoonfoundation@gmail.com