โครงการจัดประกวดวาดภาพการ์ตูน รางวัล “ประยูร จรรยาวงษ์”
ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓


ที่มาของโครงการ

  เนื่องด้วยในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นวันครบรอบ ๑๐๕ ปี ชาตกาลของ คุณประยูร จรรยาวงษ์ นักเขียนการ์ตูนของไทยซึ่งมีผลงานมากมายหลายประเภท ทั้งการ์ตูนภาพล้อสังคม-การเมือง นิทานพื้นบ้าน รวมถึงการ์ตูนความรู้ ภูมิปัญญาไทยชุด “ขบวนการแก้จน”
  มูลนิธิประยูร จรรยาวงษ์ ซึ่งทำหน้าที่ดูแลรักษาและเผยแพร่ผลงานของท่าน จึงเห็นว่าเป็นโอกาสเหมาะที่จะจัดกิจกรรมให้เยาวชนได้ส่งผลงานมาประกวดภาพการ์ตูน โดยในปีนี้นับเป็นการจัดกิจกรรม ครั้งที่ ๖ แล้ว เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ในการส่งเสริม และสนับสนุนเยาวชนไทยที่สนใจการเขียนภาพการ์ตูน ให้มีโอกาสได้แสดงผลงานและพัฒนาฝีมือเพื่อเป็นนักเขียนการ์ตูนไทยที่ดีต่อไปในอนาคต
นอกจากนั้นมูลนิธิฯยังเห็นเป็นโอกาสที่จะแนะนำคาแรคเตอร์การ์ตูน “ นายศุขเล็ก” ซึงเป็นผลงาน การสร้างสรรค์ของคุณประยูร จรรยาวงษ์ มาให้เยาวชนยุคปัจจุบันได้รู้จัก และได้เข้าใจถึงแนวคิดการใช้ชีวิต และความเป็นอยู่อย่างไทยๆที่สอดคล้องกับธรรมชาติ มีความสุขแบบเรียบง่าย พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจและการดูแลสุขภาพ ตามแนวทางที่คุณประยูร จรรยาวงษ์ ได้ถ่ายทอดออกมาผ่านการ์ตูนชุด “ขบวนการแก้จน” ที่มีนายศุขเล็ก เป็นผู้เล่าเรื่อง
  ในปี ๒๕๖๓ นี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯได้พิจารณาแล้ว อยากที่จะให้เยาวชนไทยในปัจจุบันได้ใช้ความคิดและฝีมือวาดภาพ แสดงออกถึงความตระหนักรู้ในความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๓ เนื่องจากวิกฤตการณ์โรคโควิด ๑๙ ทำให้เกิดวิถีการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal) ซึ่งทุกคนต้องปรับตัวเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่งนรวม จีงตั้งหัวข้อการประกวดปีนี้ว่า
“เยาวชนจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตน เพื่อทำประโยชน์ให้สังคมไทยในยุควิถีชีวิตแบบปกติใหม่ ได้อย่างไรบ้าง”
โดยเยาวชนที่สนใจ สามารถนำเสนอความคิด และใช้คาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนของตนเองได้ เพื่อเล่าเรื่องราวในลักษณะของการ์ตูนช่อง (ไม่จำกัดจำนวนช่อง) จบสมบูรณ์ใน ๑-๒ หน้ากระดาษ A๔

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน

๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

๒. มีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี บริบูรณ์ ในวันที่ปิดรับผลงาน (วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔)

     แบ่งเป็น ๒ รุ่นอายุ คือ

๒.๑ รุ่นอายุ ๘-๑๒ ปี

๒.๒ รุ่นอายุ ๑๓-๑๘ ปี

รางวัล สำหรับทั้ง ๒ รุ่น

                        ๑. รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล  เป็นทุนการศึกษา ๕,๐๐๐  บาท

                        ๒. รางวัลรองชนะเลิศ ๑ รางวัล เป็นทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท

                        ๓. รางวัลชมเชย ๑ รางวัล เป็นทุนการศึกษา รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

๑. วาดภาพการ์ตูนลายเส้น สามารถลงสีได้แต่ ต้องตัดเส้นด้วยปากกาสีดำ วาดลงในกระดาษ วาดเขียนขนาด A๔ (๒๑ x ๒๙.๗ เซ็นติเมตร) แนวนอน หรือแนวตั้งก็ได้

๒. เนื้อหา เป็นการ์ตูนช่อง (ไม่จำกัดจำนวนช่อง)  ที่สามารถเล่าเรื่องราวจบบริบูรณ์ ในเนื้อที่ไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔

๓. ภาพการ์ตูนที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมอินเตอร์เน็ต) และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น

๔. การส่งภาพเข้าประกวด ให้ส่งมาพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้วาดภาพการ์ตูน

  วิธีส่งงานเข้าร่วมประกวด มี ๒ วิธี

๔.๑  ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่ มูลนิธิประยูร จรรยาวงษ์ เลขที่ ๑๑  ซอยรามคำแหง ๑๑ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ ๑๐๒๔๐

๔.๒  ส่งทางอีเมล์ มาที่ prayoonfoundation@gmail.com

ชิ้นงานที่ส่งมาทางอีเมล์ ให้ใช้ไฟล์ภาพประเภท .jpeg ความละเอียดอย่างน้อย ๓๐๐ dpi หรือส่งเป็นไฟล์ pdf

ผู้ส่งงานเข้าประกวดจะต้อง เขียน  ชื่อนามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของตนเอง หรือ ผู้ปกครอง   

และที่อยู่สามารถติดต่อได้ชัดเจน ที่ด้านหลังภาพ

๕.  เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  – วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

๖.  ผู้ส่งผลงานประกวดที่ได้รับรางวัล   จะได้รับเชิญให้มารับรางวัลที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ (BACC) สี่แยกปทุมวัน กรุงเทพมหานคร*  ในงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔  * หากสถานที่รับรางวัลเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

๘.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

             ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถหาข้อมูล เกี่ยวกับการ์ตูน “นายศุขเล็ก” อีกทั้ง แนวคิดและวิธีการใช้ชีวิตของเขาได้จาก www.facebook.com/SookLekCartoon  และเว็บไซด์ www.sooklek.com


ติดต่อมูลนิธิฯ ได้ที่โทรศัพท์ ๐๘๑ ๖๑๕ ๗๘๘๒

อีเมล์ prayoonfoundation@gmail.com